• Veilig Sporten

  Bij BMC vinden we het belangrijk dat iedereen, en met name onze kinderen, in een veilige omgeving kan sporten. Dit zou voor iedereen een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag kan echt niet. Daarom werken wij met onze vereniging actief aan preventie.
  Iedereen die een kaderfunctie bij de vereniging vervult dient een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen. Zonder VOG kun je geen werkzaamheden of vrijwilligerswerk bij onze vereniging doen.
  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verrichten van vrijwilligerswerk bij BMC. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, veilig kan sporten bij onze club. Door een actief VOG-beleid te voeren, creëren we bij BMC meer zekerheid over het verleden van de vrijwilligers. Het is een goede manier om als vereniging te laten zien dat we een veilig sportklimaat voor onze kinderen en kwetsbaren serieus nemen.
  Voor vragen hierover kun je terecht bij de Technische Commissie, techniek@vvbmcberlicum.nl .
  Op de site van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is veel informatie over het onderwerp veilige sport te vinden welke wij als vereniging ook onderschrijven. Centrum veilige sport Nederland is er voor sporters en bestuurders.
  https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-functionarissen-bestuurders-werknemers-niet-zijnde-sporters
  https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders
  https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-scheidsrechters-en-officials
  https://centrumveiligesport.nl/gedragscodes-voor-sporters

  Klachtenbehandeling:
  BMC is een “open” vereniging met korte lijnen zowel binnen het bestuur als van bestuur naar leden. Voor spelers, ouders en anderen die een probleem hebben met iets of iemand in de vereniging is de te vervolgen weg eenvoudig: in eerste instantie naar de desbetreffende elftalleider te gaan. Komt men er niet uit, dan kan men zich wenden tot de Technische Commissie of het Hoofdbestuur. Uiteindelijk beslist het hoofdbestuur.

  In een tweetal gevallen geldt er wel een speciale regeling:
  A) Commissie van Beroep bij royement.
  De Commissie van Beroep is er al heel lang en heeft tot bevoegdheid om op treden in geval van schorsing of royement. Iemand die geroyeerd is door het hoofdbestuur kan in beroep gaan bij deze Commissie en de Commissie doet een bindende uitspraak. De Commissie bestaat uit de volgende leden: Naam: Henry Smulders, Bertie Venrooij en Stijn van der Burght.
  B) Vertrouwenspersoon in geval van sexueel misbruik, intimidatie, machtsmisbruik of pesten.
  B.M.C. kent de figuur van de Vertrouwenspersoon. Bij deze persoon kan men terecht bij klachten op het gebied van bovengenoemde onderwerpen. Onderwerpen die emotioneel gevoelig zijn, de privacy in het geding is enz. Met klachten op dit gebied loopt men niet zo snel naar ouders, een elftalleider of welke functionaris dan ook bij BMC, ondanks dat het bestuur zeer waakzaam is als het over bovenstaande zaken gaat. Vertrouwenspersoon is dhr. Han Ferree, huisarts te Berlicum en bereikbaar onder het nummer van de Hoedpraktijk.
  Het staat een ieder vrij om naar een ander te gaan. Een ding staat wel vast: meen je dat je slachtoffer bent of dreigt te worden van een van bovenstaande zaken: MELD HET DAN