• Datum: 27 november 2023
  Tijdstip: 19.30 uur 
  Locatie: kantine BMC “De Vlam” 

   
  Agenda:  

  1. Opening  

  2. Ingekomen stukken en mededelingen (intekenlijst, berichten van verhindering)  

  1. a. Vaststellen verslag vorige Algemene Ledenvergadering 14-11-2022 
   b. Secretarieel jaarverslag seizoen  

  1. Stand van zaken/ onderhanden zaken 
   Nieuwbouw
   Vrijwilligersbeleid 
    

  1. Financieel: 
   a. 
   Presentatie jaarcijfers penningmeester 2022-2023 
   b. 
   Verslag Kas Controle Commissie boekjaar 2022-2023 
   c. 
   Vaststellen begroting 2023-2024 
   d. 
   Vaststellen contributie 2024-2025  

   
    Contributiecategorie 
   
   
   Huidig (23-24) 
   
   Nieuw (24-25) 
    

  Mini's 

    €        143,00 
     €        143,00 
   
   
   Pupillen 
     €        143,00 
   €        143,00 
   
   Junioren 
   €        170,00 
   
    €        170,00 
   
   Junioren kader 
   €        154,00 
    €        154,00 
   
   Senioren 
    €        205,00 
   
   €        205,00 
   
   Senioren kader 
   
    €        190,00 
   
    €        190,00 
   Dames 30+ / heren 35+ 
    €        106,00 
   
    €        106,00 
    Nieuwe leden supportersclub vanaf 1-7-2021 (steunend lid) 
   
    €          42,50 
   
    €          42,50 
    Supportersclub leden tot 65 
   
    €          20,00 
   
   €          20,00 
   
   Supportersclub leden 65+ 
   
    €          12,50 
    €          12,50 
   Ereleden 
   
    €                 -   
   €                 -   
   
   * Mogelijkheid tot indexering volgens CPI bij inflatie 
   
   * Bij spelende leden met incasso (machtiging) wordt de contributie in 2 termijnen geïncasseerd 
   
   * Geen machtiging: betaling ineens en € 10,00 verhoging voor adm. kosten 
   
   * Leden die alleen trainen: 50 % van de contributie 
   * Zijn er op hetzelfde woonadres 3 of meer leden uit één gezin lid van BMC dan geldt vanaf het derde (laatst bijgekomen) lid een contributiekorting van 50% 
   
   * Deelname Grote Clubactie voor alle spelende leden (4 loten) met een maximum van 2 leden uit één gezin (jeugd of senioren) 

   

  1. Rooster van aftreden bestuursleden
   Martijn van Roosmalen, voorzitter: 2024 niet herkiesbaar 
   Mariëlle Snijders, secretaris:2024 niet herkiesbaar 
   Martijn Dobbelsteen, penningmeester: Aftreden / herverkiezing2025 
   Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden, door een ondertekende verklaring van tenminste 20 stemgerechtigde leden onder toevoeging van naam en voorletters
   en een ondertekende verklaring van de kandidaat zelf.
    Deze dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de ALV in het bezit te zijn van de secretaris van BMC.  

  1. Benoeming commissieleden  

  2. Verkiezing Kas Controle Commissie (Jordens Peters, Mario Verkuijlen, Roy Witlox)  

  1. Herbenoemen Commissie van Beroep (Stijn vd Burght, Henri Smulders, Bertie Venrooy)  

  1. Rondvraag en sluiting