• 1.       Opening 19.30 uur (door Martijn van Roosmalen, voorzitter)

  Er zijn 24 aanwezigen.
  Er zijn afmeldingen van Betty Schelle, Rien Bissels, Frans v/d Aa, Dionys van Duijnhoven, Mary Klerkx, Theo Nouwens, Cees Cooijmans en Geert Pennings.

  Welkom iedereen. Waarom een 2e ALV dit jaar ? Door corona hebben we moeten schuiven met de ALV en hem eerder moeten houden, simpelweg omdat het toen weer mocht. Vanaf nu willen we verder gaan met het oude schema en dat wil zeggen oktober november. Het boekjaar van BMC loopt van 1-7 tot 1-7. We kunnen daarom nu de definitieve cijfers en begroting presenteren. Sommige zaken kunnen we wat sneller doorheen, omdat die in de vorige vergadering al vast waren gelegd.  

  2.       Ingekomen stukken en mededelingen
  Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.  

  3.      a. Vaststellen verslag vorige Algemene Ledenvergadering 10 mei 2022
  Er zijn geen op- of aanmerkingen, het verslag wordt hierbij ongewijzigd vastgesteld.

            b. Secretarieel jaarverslag seizoen (door Mariëlle Snijders, secretaris)
  Zoals onze voorzitter zojuist heeft uitgelegd hebben we dit jaar een tweede ALV. Wat betreft het secretarieel verslag is er dus nog niets extra’s te melden en geldt het secretarieel verslag van de ALV van 10 mei 2022 ook voor deze ALV (het verslag is nog terug te vinden op de website onder nieuwsberichten).  

   4.       Stand van zaken/ onderhanden zaken

  - Vrijwilligerscoördinator (door Mariëlle Snijders, secretaris)
  Deze functie zal erg belangrijk zijn voor onze vereniging. Dit najaar is Natalie Geerlings begonnen als vrijwilligers coördinator. Net als bij andere verenigingen merken ook wij dat het erg moeilijk is om mensen te vinden die willen helpen.  Maar, het is niet zo dat die mensen er niet zijn. Er is bij de BMC leden en ouders heel veel goede wil om iets te doen voor en bij BMC. Alleen het coördineren hiervan, het contact zoeken met deze mensen, kost de huidige vrijwilligers veel tijd. Natalie gaat hier een centrale rol in spelen. Zij zal een spil zijn tussen de verschillende commissies, langs de lijn contact zoeken met ouders, zorgen dat het aan- en afmelden van kaderleden en vrijwilligers goed gebeurt en verder bezig zijn met net wat op haar pad komt. Help haar hiermee als ze ergens om vraagt en heb je tips, weet haar ook te vinden. Wij wensen haar in ieder geval veel succes toe in deze nieuwe rol. 

  - Energiekosten (door Tom Stams, penningmeester)
  BMC heeft een variabel contract. De verwachting is dan ook dat we meer zullen moeten gaan betalen. Er is gevraagd aan de gemeente wat zij hierin gaan doen. Daarop is nog geen antwoord gekomen, ook de KNVB weet het nog niet. De verwachting is dat we een tegemoetkoming krijgen, maar wat we eventueel krijgen is nog niet meegenomen in de begroting. We willen als vereniging graag dat er door alle teams gedoucht wordt na training en wedstrijd en gelukkig kan dat nog. We houden de kosten scherp in de gaten. Omdat we bezig zijn met nieuwbouw heeft het geen zin meer om in dit gebouw investeringen te doen om het energieverbruik te verminderen. Met een nieuw duurzaam gebouw zullen die kosten er natuurlijk heel anders uit gaan zien.

  - Nieuwbouw (door Martijn van Roosmalen, voorzitter)
  Ongeveer een jaar geleden nu, is een eerste kostenindicatie voor een multifunctioneel gebouw te duur bevonden door de gemeente. Hierna is de Hockey vereniging ook afgehaakt in onze plannen om met 3 verenigingen 1 gebouw te realiseren. Samen met de korfbalvereniging zijn we doorgegaan met het zoeken naar een andere oplossing. Door intern verloop van mensen binnen de gemeente, en ook de portefeuille overdracht na de verkiezingen, ( nieuwe wethouder Bert v Drunen, i.p.v. Lianne vd AA ) heeft dit wat langer geduurd als verwacht. De plotselinge stijging van de bouwkosten maakt het er ook niet makkelijker op. We zijn inmiddels wel in goed overleg met de gemeente. Er is een nieuw team gevormd vanuit de gemeente en de huidige overleggen zijn constructief te noemen. De noodzaak van de kleedlokalen is bekend bij de gemeente en is ook geen issue om die te vervangen. We kijken nu naar de mogelijkheden om ook de kantine meteen aan te pakken. Samen met korfbal zal dit dan 1 gebouw worden. Uiteindelijk geven de financiële mogelijkheden van de gemeente, samen met die van onze verenigingen de doorslag of er gefaseerd gebouwd wordt, of dat er eerder mogelijkheden zijn het wat groter aan te pakken. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden tussen ons huidige hoofdveld en veld 2 te bouwen. We houden jullie zo veel mogelijk op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen plaats vinden.

  5.       Financieel (door Tom Stams, penningmeester)

  a.  Jaarcijfers boekjaar 2021-2022
  De penningmeester licht het financiële jaarverslag toe. De balans en resultatenrekening wordt besproken en toegelicht. De jeugd subsidie is besteed aan Vton, meisjesvoetbal, G-voetbal en jeugdactiviteiten voor meer verbinding.

  b. Verslag Kas Controle Commissie boekjaar 2021-2022
  De kas werd gecontroleerd en akkoord bevonden door Jordens Peters, Mario Verkuijlen en Roy Witlox, bevestigd door Roy Witlox welke aanwezig was tijdens de ALV  namens de Kas Controle Commissie.

  c. Vaststellen contributie, verenigingsjaar 2023-2024
  Voorstel bestuur: De contributie blijft ongewijzigd met vorig seizoen. 

   

   

  Huidig

  Nieuw

   

   

  Mini's

   €        135,00

   €        135,00

   

   

  Pupillen

   €        135,00

   €        135,00

   

   

  Junioren

   €        160,00

   €        160,00

   

   

  Junioren kader

   €        145,00

   €        145,00

   

   

  Senioren

   €        195,00

   €        195,00

   

   

  Senioren kader

   €        180,00

   €        180,00

   

   

  Dames 30+ / heren 30+

   €        100,00

   €        100,00

   

   

  Steunend lid

   €          40,00

   €          40,00

   

   

  Supporterclub leden tot 65

   €          20,00

   €          20,00

   

   

  Supportersclub leden 65+

   €          12,50

   €          12,50

   

   

  Nieuwe leden supportersclub vanaf 1-7-2021

   €          40,00

   €          40,00

   

   

  Kaderleden niet-spelend

   €          40,00

   €          40,00

   

   

  Ereleden

   €                 -  

   €                 -  

   

   

   

  * Leden die alleen trainen: 50 % van de contributie

  * Incasso (machtiging) 2 maal per jaar

  * Geen machtiging: betaling ineens en € 5,00 verhoging voor adm. kosten

  * Mogelijkheid tot indexering volgens CPI bij inflatie

  * Zijn er op hetzelfde woonadres 3 of meer leden uit één gezin lid van BMC

     dan geldt vanaf het 3e laatst bijgekomen lid een contributie korting van 50 %

    d. Vaststellen begroting 2023 – 2024                    

  De penningmeester licht de begroting toe. We staan er niet slecht voor, maar dit kan zo maar veranderen. Als er geen beperkingen door Covid-19 meer komen, zullen we waarschijnlijk een hogere omzet van de kantine hebben, maar daarentegen zullen de energiekosten hoger zijn. Ook heeft de facilitaire commissie aangegeven dat er hogere kosten aan zullen komen m.b.t. onderhoud en vervanging. Mocht het nodig zijn, dan heeft het bestuur het recht om alsnog in het voorjaar 2023 te bepalen dat de contributie met een percentage omhoog gaat,  (vastgesteld in de ALV van 3 juni 2019), maar voor nu is dat nog niet nodig.
  Omdat we ook nog niet weten of we een tegemoetkoming krijgen voor de hogere energiekosten, kan hiervoor ook nog niets opgenomen worden in de begroting.        

  De leden gaan akkoord met de contributie, verenigingsjaar 2023-2024  en met de begroting.  

  6.       Rooster van aftreden bestuursleden

  Martijn van Roosmalen                 2024 aftredend
  Mariëlle Snijders                          2023 niet herkiesbaar
  Tom Stams                                  2021 aftredend

  Tom Stams was al aftredend in 2021 maar door de beperkingen i.v.m. Covid-19 is toen besloten om nog door te gaan. Mariëlle Snijders is 2023 niet herkiesbaar. Martijn van Roosmalen geeft aan dat hij aftreedt als voorzitter bij de volgende ALV van november 2023. Het is tijd dat de nieuwe generatie het overneemt. De komende periode zal besteed worden aan het zoeken naar opvolgers, om alles goed neer te zetten en de digitalisering nog beter te organiseren, om het de commissieleden zo makkelijk mogelijk te maken.

   a. Kandidaat stellen nieuwe penningmeester door bestuur in de persoon van Martijn Dobbelsteen.

  Voor penningmeester hebben we Martijn Dobbelsteen bereid gevonden deze rol op zich te nemen. Martijn zal aansluiten aan het huidige bestuur waarbij hij Tom zal bijstaan en na bepaalde tijd zal Tom dan definitief uit het bestuur stappen. Tom Stams blijft wel de financiën met betrekking tot de nieuwbouw behartigen.

  Het voorstel om Martijn Dobbelsteen voor te dragen als bestuurslid in de rol van penningmeester wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

   7.       Benoeming commissieleden

  - Henri Smulders, voorzitter CBC
  Henri Smulders heeft Erwin Frunt opgevolgd als voorzitter van de Communicatie en Binding commissie.  

   8.       Verkiezing Kas Controle Commissie (Jordens Peters, Mario Verkuijlen, Roy Witlox)

  Mocht er een BMC  lid willen deelnemen aan de Kas Controle Commissie, dan kan hij/zij zich aanmelden bij de penningmeester en dan zal hij/zij in de plaats komen van de langst zittende. Leden gaan akkoord met deze Kas Controle Commissie voor volgend seizoen.

   9.       Herbenoemen Commissie van Beroep ( Stijn vd Burght, Henri Smulders, Bertie Venrooy)

  Leden gaan akkoord met de deze Commissie van Beroep voor volgend seizoen.

   10.   Rondvraag en sluiting


  Stijn v/d Burght: Dank aan het bestuur, maar voor nu vooral een speciaal dank aan Tom Stams voor zijn rol als penningmeester van BMC, waarin hij voor de vereniging de afgelopen jaren voor een goede positieve resultatenrekening heeft gezorgd. 

  Andre Ketelaars: Waarom is er geen contributieverschil bij selectie jeugdspelers en overige jeugdspelers omdat meerdere selectieteams betaalde trainers hebben terwijl er voor andere teams moeilijk aan trainers te komen is?
  Bestuur/TC: er is prestatieve jeugd en recreatieve jeugd, daar hebben we ook voor gekozen bij BMC. Om een bepaald niveau te halen, zal er gebruik gemaakt moeten worden van betaalde trainers als er geen geschikte trainers voorhanden zijn. Als je verschil in contributie gaat maken, dan ga je tegen andere problemen aanlopen. Een kind wat in een recreatief elftal voetbalt op zijn niveau, zal zich daar ook het beste thuis voelen en je wilt ook voorkomen dat een kind niet in een selectie elftal wil of mag voetballen i.v.m. de hogere contributie. 

   Roy Witlox: Er mag wel wat meer betrokkenheid van de selectie zijn voor de club. Bijv. ook nu op een ALV is er geen één selectiespeler aanwezig.

  Voorzitter TC Bas Altena: dat is zeker een goed punt en hier zijn we mee bezig. 

  Jo van Gorkum: Is er meer bekend over een nieuwe trainer en de onder 23. Het nieuwsartikel van Ton Berens en het stoppen van de onder 23 geeft wel zorgen voor de toekomst van de selectie van BMC.

  Voorzitter TC Bas Altena: Wat betreft een nieuwe trainer voor de selectie, we hebben diverse sollicitaties ontvangen en zijn bezig met de gesprekken. Wat betreft de onder 23, dit is helaas niet geworden wat we hadden gehoopt door diverse redenen. Belangrijkste reden is dat er voordat het seizoen nog maar kon beginnen er al spelers ineens afhaakten. Er zijn vele gesprekken geweest, om te kijken wat de beste oplossing zou zijn. Uiteindelijk is gekozen om te stoppen met de onder 23 en ook om na de winterstop nog geen onder 23 elftal te starten, maar te wachten tot na de zomerstop.  Het doel is nu om volgend jaar een selectie te hebben van 2 elftallen met genoeg spelers. Voorkeur gaat nu uit naar een tweede elftal op zondag.

  Roy Witlox: als er weer een tweede elftal op zondag komt, kan er dan nog wel ook een onder 23 op zaterdag komen?
  Voorzitter TC Bas Altena: Als er een tweede selectie elftal komt op zondag dan kan er eventueel wel een onder 23 elftal op zaterdag komen in de B categorie.
  Bestuur: Maar daar zal goed naar gekeken worden; door het stoppen van de onder 23 hebben we nu een boete gekregen, dit willen we niet nog een keer.
   

  Henri Smulders:We hebben nog niet genoeg leden om te kunnen starten met Walking Football, weet je iemand, laat hem zich aanmelden bij mij. 

  Henri Smulders:De geluidsinstallatie is van historische kwaliteit en moet echt vervangen worden.
  Bestuur: bij deze is het opgenomen in het verslag van de ALV en zal gekeken worden naar de mogelijkheden.

  Sluiting: 21.15 uur

  De voorzitter bedankt iedereen van harte en men wordt uitgenodigd om nog even gezamenlijk een drankje te drinken.