• 1. Opening 19.30 uur (door Martijn van Roosmalen, voorzitter)

   

  Er zijn 21 aanwezigen.

  Er zijn afmeldingen van Betty Schelle, Mayke van Gaal, Wendy Philips en Erwin Frunt.


  Welkom, voor het eerst sinds 2 jaar weer een reguliere ledenvergadering. Twee zeer bijzondere jaren waar we door het coronavirus niet echt aan onze dagelijks gang van zaken binnen onze vereniging zijn toe gekomen. Een ledenvergadering waar we niet te veel willen terugkijken, maar vooral vooruitkijken.

  Er breekt een belangrijke periode aan voor de vereniging. Tom, Peter van Dongen en ik zijn eind 2017 begonnen als een soort van interim-bestuur. In 2018 is daar Mariëlle bij gekomen en zijn we gekozen door de ALV als nieuw bestuur van BMC.

  Veel is er gebeurd in de tussenliggende periode. Financieel en organisatorisch was er veel werk.

  In wezen is hier het raamwerk nu voor klaar. Maar nu breekt de belangrijkste periode aan. De periode van doorpakken en vooral ook nieuwe mensen binnen de vereniging betrokken maken bij de vereniging.

  Dat is een punt van zorg, betrokkenheid van leden, spelers, begeleiders. Daar moeten we de komende periode hard aan werken.

  Bij punt 9 van komen we hierop terug.

  Tot slot wil ik graag een moment van stilte in acht nemen voor de leden van BMC en supportersvereniging, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.


  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

  3. A Vaststellen verslag vorige ALV d.d. 22 april 2021
  Er zijn geen op-of aanmerkingen, het verslag wordt hierbij ongewijzigd vastgesteld.

  3. B Secretarieel jaarverslag seizoen 2019-2020 (door Mariëlle Snijders, secretaris)
  Beste leden,

  De vorige Algemene Ledenvergadering van BMC op 22 april 2021 was een digitale vergadering. Wij als bestuur in de kantine achter onze laptop en leden konden inloggen om de vergadering te volgen. Doordat het een digitale vergadering was, kwamen er wel meer vragen via de chat, ook dat had wel iets, maar hier kies je niet voor als vereniging, dus we zijn heel blij dat we de vergadering nu weer gewoon fysiek kunnen doen.


  In juli 2021 lieten we nog weten dat er een grote opening van het nieuwe seizoen zou zijn. We waren ervan overtuigd dat het dan toch echt mogelijk moest zijn. Eindelijk weer lekker voetballen en de presentatie van het nieuwe logo, de nieuwe kledinglijn met daarbij de nieuwe hoofdsponsor zouden we grootst gaan vieren. Helaas ging dat door de toen geldende corona maatregelen beperkt door. Op 12 september was deze presentatie van de nieuwe kleding en logo ontworpen door Nils Ploeg en Erwin Frunt met werkgroep. Wij en we denken ook wel alle leden zijn er heel erg trots op. Ook zijn we ontzettend blij met onze nieuwe hoofdsponsor BrouwersHonselaarMakelaars, waardoor we de nieuwe kledinglijn door konden voeren door de gehele vereniging.

  Het is mooi om te zien dat steeds meer leden de weg naar de webshop van Robey via onze site weten te vinden en we naast de wedstrijdkleding ook de trainingspakken en jassen steeds vaker bij BMC en in het dorp zien.

  Vanaf 25 januari 2022 was het eindelijk weer toegestaan om wedstrijden tegen andere clubs te spelen, de competitie kon beginnen.

  Voor BMC 1 zit een kampioenschap er dit jaar niet meer in helaas, maar we hopen dat met het verlengen van het contract met onze hoofdtrainer Ton Berens komend seizoen betere resultaten komen. Daarentegen staan de Dames 1 op dit moment bovenaan, dus we hebben grote kans op een mooi kampioenschap!

  Frustrerend was het voor de commissieleden, welke wel wilden organiseren, maar wat toch steeds niet of beperkt mogelijk was met de maatregelen. Ook wij werden er soms moedeloos van, wéér een avond overleg over hoe we de corona maatregelen moeten gaan toepassen op het park en na een paar weken weer opnieuw.. Maar zeker frustrerend was het ook voor de trainers en de voetballers, je bent niet voor niets lid van een voetbalclub.
  Toen wij moesten bedenken wie afgelopen jaar de vrijwilliger van het jaar zou moeten zijn, waren we het er dan ook snel over eens. Iedereen was vrijwilliger van het jaar. Elke vrijwilliger, of je nu kaderlid, commissielid of welke vrijwilliger dan ook bent, iedereen had op zijn eigen manier last gehad van de maatregelen rondom corona. Maar iedereen ging er wel voor! En daar hebben wij echt bewondering en respect voor.
  Tijdens de vrijwilligersavond op 9 april jl. hebben we dit dan ook gedeeld met de aanwezigen en toen zijn ook de jubilarissen gehuldigd. Het was weer een ouderwets gezellige avond, mede door de leuke pubquiz. Laten we in de toekomst nog veel meer van dit soort gezellige momenten organiseren.

  Afgelopen jaar en nu nog steeds zijn we ook bezig met een nieuwe website. Daarbij ook het doel om bij BMC onderling met de commissies makkelijker te kunnen samenwerken via Microsoft Teams. We hopen hierdoor het werk voor de commissieleden makkelijker en toegankelijker te maken. We hebben jullie namelijk hard nodig, we kunnen het niet alleen.

  Alle teams zijn weer lekker aan het voetballen, van klein naar groot en de kantine is weer gezellig druk.
  Het ledenaantal is stabiel gebleven met een stijging in de jeugd en een lichte daling bij de senioren.
  We moeten verder gaan kijken naar de toekomst. Er moeten belangrijke beslissingen genomen worden, ook met betrekking tot de nieuwbouw, maar hierover straks meer.
  Bedankt alle vrijwilligers, kaderleden, sponsors en iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Wij zijn als bestuur nog steeds ontzettend trots op onze vereniging en hopen samen met jullie ons BMC een mooie bloeiende vereniging te laten zijn.

  4. Financieel (door Tom Stams, penningmeester)

   

  4.A Verslag Kas Controle Commissie boekjaar 2020-2021
  De kas werd gecontroleerd en akkoord bevonden door Jordens Peters, Mario Verkuijlen en Roy Witlox, bevestigd door Roy Witlox welke aanwezig was tijdens de ALV namens de Kas Controle Commissie.

   

  4. B Tussentijdse cijfers 2021-2022
  De Penningmeester licht het financiële jaarverslag toe. De balans en resultatenrekening wordt besproken en toegelicht. Met de subsidie zijn voornamelijk attributen voor de jeugd bekostigd, zoals bijv. nieuwe goaltjes en het is tevens geinvesteerd in de pilot voor G-voetbal en VTON programma.

  4. C Vaststellen contributie, verenigingsjaar 2022-2023

  Voorstel bestuur:
  De contributie blijft ongewijzigd met vorig seizoen.

   

   

  Huidig

  Nieuw

   

   

  Mini's

   €        135,00

   €        135,00

   

   

  Pupillen

   €        135,00

   €        135,00

   

   

  Junioren

   €        160,00

   €        160,00

   

   

  Junioren kader

   €        145,00

   €        145,00

   

   

  Senioren

   €        195,00

   €        195,00

   

   

  Senioren kader

   €        180,00

   €        180,00

   

   

  Dames 30+ / heren 30+

   €        100,00

   €        100,00

   

   

  Steunend lid

   €          40,00

   €          40,00

   

   

  Supporterclub leden tot 65

   €          20,00

   €          20,00

   

   

  Supportersclub leden 65+

   €          12,50

   €          12,50

   

   

  Nieuwe leden supportersclub vanaf 1-7-2021

   €          40,00

   €          40,00

   

   

  Kaderleden niet-spelend

   €          40,00

   €          40,00

   

   

  Ereleden

   €                 -  

   €                 -  

   

   

   

  * Leden die alleen trainen: 50 % van de contributie

  * Incasso (machtiging) 2 maal per jaar

  * Geen machtiging: betaling ineens en € 5,00 verhoging voor adm. kosten

  * Mogelijkheid tot indexering volgens CPI bij inflatie

  * Zijn er op hetzelfde woonadres 3 of meer leden uit één gezin lid van BMC

     dan geldt vanaf het 3e laatst bijgekomen lid een contributie korting van 50 %


  4. D Vaststellen begroting 2020-2021
  De penningmeester licht de begroting toe. Op dit moment staan we er nog goed voor, maar er zijn wel zorgen. Waar gaat het naar toe? Hogere inkoopprijzen, energie? We moeten waakzaam blijven.

  Door de huidige positieve cijfers hebben we gekozen om géén contributieverhoging door te voeren. Blijven alle kosten stijgen, dan zal ook BMC bij een volgende ALV genoodzaakt zijn om de contributie wel te verhogen.

  De leden gaan akkoord met de contributie, verenigingsjaar 2022-20233 en met de begroting.

  5. Rooster van aftreden bestuursleden

  Martijn van Roosmalen           2024 

  Mariëlle Snijders                        2023
  Tom Stams                                    2021 niet herkiesbaar                         

   

  6. Benoeming commissieleden
  - Bas Altena voorzitter van Technische commissie
  - Stijn v/d Burght voorzitter van Sponsorcommissie
  - Robert van Pinxteren voorzitter van Facilitaire commissie
  - Erwin Frunt voorzitter Communicatie en Binding commissie

  7. Verkiezing Kas Controle Commissie (Jordens Peters, Mario Verkuijlen, Roy Witlox)
  Mocht er een BMC lid willen deelnemen aan de Kas Controle Commissie, dan kan hij/zij zich aanmelden bij de penningmeester en dan zal hij/zij in de plaats komen van de langst zittende.
  Leden gaan akkoord met deze Kas Controle Commissie voor volgend seizoen.

   

  8. Herbenoemen Commissie van Beroep (Henri Smulders, Bertie Venrooy, vacature)
  Wie deel wil nemen aan de Commissie van Beroep kan zich aanmelden bij de voorzitter. Stijn v/d Burght geeft aan dat hij wil deelnemen aan de Commissie van Beroep.
  Leden gaan akkoord met de deelname van Stijn v/d Burght aan de Commissie van Beroep.

  9. Stand van Zaken / onderhanden zaken: DE TOEKOMST VAN BMC

  TOEKOMST

  Nieuwbouw

  We hebben stagnatie gehad, de eerste begrotingen zijn afgekeurd. Financieel niet haalbaar. Daarnaast is er in de tussentijd een verandering gekomen doordat de scouting ook een plek op het sportpark moet krijgen. Het is nog niet duidelijk waar.

  Wel is duidelijk dat we niet verder gaan met hockey in de nieuwbouwplannen. Er zijn toch te veel verschillen in zicht.

  Door de verkiezingen kon de gemeente ook niet concreet worden, juist in een fase dat we er wel aan toe zijn.

  Ik heb gisteren contact gehad met de nieuwe wethouder sportzaken Bert van Drunen. Geen onbekende voor ons gelukkig. Vanaf volgende week staat het op nummer 1 in zijn agenda.

   

  Samenwerking korfbal

  Wat wel duidelijk is, is dat we verder willen gaan samenwerken met korfbal aan gezamenlijke kleedlokalen en kantine. We zien nu al een samenwerking ontstaan, een mooi voorbeeld is de gezamenlijke beachparty van 22 mei.

   

  Zaterdagvoetbal

  We hebben niet echt actief gestuurd op zaterdag voetbal, maar we kunnen onze ogen er niet voor sluiten. Volgend jaar starten we op zaterdag met een onder 23 team prestatief. Het tweede team op zondag zal worden opgeheven. Er is ook ruimte voor een niet prestatief team op zaterdag, dat initiatief ligt meer bij spelers.

   

  AANDACHTSPUNTEN / ZORG

  De afgelopen jaren heeft voor ons als toch een soort van interim-bestuur de focus gelegen op de financiële huishouding. Die was wankel. Gelukkig is hij nu op orde zonder noemenswaardige contributieverhogingen. We hebben veel bezuinigd de afgelopen jaren, daardoor zijn we niet bij iedereen even populair gebleven, maar het was echt nodig, het gaat om de club, niet om het individu.

  Maar zoals straks aangehaald komt nu een belangrijk moment. In eerste instantie hopen we dat we binnen nu en een paar maanden concreter kunnen worden over de nieuwbouw.

   

  Vrijwilligers

  We merken dat na corona tijd de betrokkenheid bij de vereniging anders is geworden. Hier worstelen meer verenigen mee. We zullen moeten gaan vissen in een andere vijver, wel binnen de vereniging.

  Dat kunnen we als bestuur niet alleen.

   

  Financiële huishouding

  Ondanks de positieve resultaten blijven we waakzaam en houden we alle ontwikkelingen goed in de gaten om niet voor verrassingen te komen te staan.

   

  Continuïteit bestuur

  We hebben het rooster van aftreden gezien. Tom gaat aftreden. Hij is bezig met zijn opvolger.

  Volgens het rooster is Mariëlle aftredend in 2023 en ik in 2024.

  We zijn dan in ieder geval ook niet meer herkiesbaar. Voor Mariëlle ligt nu de focus op het implementeren van een sharepoint omgeving en aanpassen van de website in combinatie met sportlink en de app.

  Hopelijk kan ik de komende 2 jaar veel tijd steken in de nieuwbouw. Dat wil ik nog goed afronden, maar daarna zal ook ik aftreden.

   

  We eindigen positief, er zit veel muziek in de vereniging. Sportief gaat het misschien met ons vlaggenschip heren 1 nu wat minder. Maar dames 1 is nog in de race voor het kampioenschap.

  En onze jongste jeugd speelt op een behoorlijk niveau. We moeten verder met de ontwikkelingen, daar hebben we iedereen keihard voor nodig.

  Heb je ideeën, wil misschien in een commissie of bestuurslid worden, meld je bij ons.

  We hebben een prachtige verenging met een mooie historie, laten we die verder gaan uitbouwen met zijn allen.

   

  10. Rondvraag en sluiting

   

  Paul Stams vraagt of we het 80-jarig bestaan wel gaan vieren.
  Bestuur: Het zou mooi zijn als we dat gezamenlijk met een nieuw gebouw kunnen vieren.


  Er wordt aangegeven dat er nog steeds niet door alle teams gedoucht wordt en dat er ook kinderen in hun voetbalkleding bij BMC aankomen.
  Binnen de leden wordt hierop ook gezegd dat i.v.m. weinig kleedruimte dit door leiders ook weleens wordt aangegeven. Helaas hebben we daar mee te maken. Ook door de corona-periode waarin ze de kleedkamers niet in mochten, zal het voor een aantal een gewoonte geworden zijn om thuis te douchen.
  Bestuur: Volgend seizoen gaan we hier wel meer op toezien, dat er na een training en wedstrijd altijd gedoucht wordt.  


  Roel v. Dongen geeft aan dat op zaterdag voor sommige verenigingen het onduidelijk is waar ze moeten zijn, omdat er niet altijd iemand is.
  Bestuur: Hier zijn we mee bezig om dit zo goed mogelijk op te lossen. Het blijft moeilijk om vrijwilligers hiervoor te vinden.


  Roel v. Dongen vraagt waarom BMC niet meegedaan heeft aan stemmen tellen met de gemeenteverkiezingen. Als vereniging krijg je hier 65 euro per teller voor.
  Bestuur: We zullen dit in de toekomst in de gaten houden, dat we hier gebruik van kunnen maken.

   

  Roy Witlox geeft zijn zorg aan over het afval waaronder ook wietzakjes etc. rondom de dugouts. Er spelen hier kinderen, dit moeten we niet willen.
  Bestuur: Dit blijft een moeilijk probleem. Iedereen die we dit zien doen, wordt natuurlijk meteen van het park verwijderd, maar we hebben helaas geen 24 uurs bewaking.

   

  Stijn v/d Burght geeft aan dat hij bij de Sponsorcommissie nog twee mensen nodig heeft, dus als iemand een geschikte kandidaat weet, laat het hem weten.

   

  Sluiting om 21:15 uur:
  De voorzitter bedankt iedereen van harte en men wordt uitgenodigd om nog even gezamenlijk een drankje te drinken.