Normen en waarden

Onder normen verstaan we in ons denken geschreven regels, opgenomen in een huishoudelijk reglement en/of statuten en ongeschreven regels ofwel fatsoensnormen, uitgangspunten waarvan je mag veronderstellen dat elk clublid ze als bekend mag en zal veronderstellen. Waarden zijn die uitgangspunten die je als vereniging belangrijk acht. Het onderscheid, te maken tussen prestatief en recreatief voetbal is daarbij onder meer een belangrijke leidraad. Sportief gedrag achten we eveneens als een belangrijke en bij iedereen bekend en te gebruiken principe bij het bedrijven van sport op welk niveau ook. Op het overtreden van regels, van welke aard ook, staan sancties. De op te leggen straf wordt bepaald door daartoe bevoegde instanties of door de vereniging zelf. Hoe om te gaan met normen en waarden bij onze vereniging, leggen we bij deze graag vast in een beschouwing, welke de club kan gebruiken bij elke discussie over dit onderwerp. Handelen naar de waarden en normen vereist een mentaliteit van de clubleden die bij onze vereniging past; een mentaliteit, gebaseerd op sportief gedrag en een ambassadeursgeest, die men voor onze vereniging voortdurend wil uitstralen en doorgeven. Wij vinden dat iedereen die bij BMC voetbalt, komt kijken of als vrijwilliger iets voor de club doet, er altijd voor moet zorgen dat BMC als club niet benadeeld wordt of op enigerlei wijze in diskrediet wordt gebracht. Hoe kun je BMC benadelen? Door bijvoorbeeld onsportief gedrag te tonen tegen je medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, en zo verder. Als je bij BMC voetbalt of in de begeleiding actief bent, zal je de hier geschetste clubcultuur voortdurend, zo niet altijd moeten uitdragen. Ook van de mensen die geen lid zijn, (denk aan toeschouwers), verwachten wij dat zij BMC niet benadelen. Wij als leden, moeten hen daarop attenderen. Een clubcultuur waarin sportiviteit en collegialiteit basis is van sportief actief zijn op het voetbalveld, moet bij BMC voorop staan.

Hoe kun je die cultuur op een positieve manier vormgeven.

Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat:
 • Je je steeds positief uitlaat over onze vereniging.
 • Je duidelijk weet wat van jou is en wat van de ander is
 • Je ook meedoet aan activiteiten die buiten het voetbal worden georganiseerd.
 • Je BMC steeds positief in het nieuws brengt

Wat verwachten wij van onze leden?

Sportiviteit is een hele belangrijke basis; verantwoordelijkheidsgevoel past daarbij. Het besef dat een clublid rechten en plichten heeft binnen een vereniging moet ook worden uitgedragen. Verder verwachten wij van onze leden dat zij met de mensen in en rondom onze vereniging omgaan zoals dat van je verwacht mag worden.

Gedragsregels op de accommodatie

Bestuursleden

 • Van alle bestuursleden op de accommodatie wordt verwacht dat zij door hun gedrag een voorbeeldfunctie hebben, met name voor de leiders, trainers en verzorgers en voor alle overige aanwezigen.
 • Zij dienen te fungeren als gastheer en aanspreekpunt voor iedereen.

Leiders, trainers en verzorgers

 • Van bovenstaande groep wordt verwacht dat ook zij een voorbeeldfunctie hebben voor met name de eigen spelers en de tegenstander en daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen.
 • Zij stellen het belang van de vereniging voorop en dragen dit uit in woord en daad.
 • Zie er op toe dat er zuinig wordt omgegaan met het gebouw en alle toebehoren. Wees matig met alcoholgebruik, toon respect voor mede kantinegebruikers, maar ook voor hun standpunten, maar bespreek gevoelig liggende kwesties niet bij gebruik van (teveel) drank.
 • Wees loyaal ten opzichte van elkaar.

Spelers

 • Van spelers wordt verwacht dat zij zuinig omgaan met het gebouw en de overige zaken op de accommodatie. We hebben een schitterend complex en willen dat zo houden.
 • Volg de aanwijzingen op die je van je leider, de terreinbeheerder of een bestuurslid krijgt.

Iedereen 

 • Voor iedereen geldt dat er zuinig met het gebouw en overige zaken op het complex omgegaan wordt.
 • Parkeer niet voor de hoofdingang, want bij calamiteiten dienen hulpverleners vrije toegang te hebben.
 • Bij bezoek aan de kantine is het vanzelfsprekend dat de aanwijzingen van het barpersoneel opgevolgd worden.
 • Bespreek meningsverschillen niet in het openbaar maar daar waar ze thuis horen.
 • Voor iedereen geldt dat bij vernielingen de schade rechtstreeks op de veroorzaker verhaald zal worden.
 • BMC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. BMC zal wel de middelen aanbieden om dit te voorkomen.
 • Er zal altijd medewerking verleend worden aan KNVB en politie ingeval van discriminatie en/of geweld.

Gedragsregels voor, tijdens en na de training

trainers/leiders/verzorgers

 • Geef duidelijk leiding en wees correct ten opzichte van je spelers.
 • Heb respect voor hun mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Wees opbouwend in je kritiek.
 • Zorg ervoor dat je op tijd bent voor de training.
 • Houd je aan de trainingstijden en de aangewezen velden.
 • Sluit het kleedlokaal bij trainingen altijd af zeker bij gebruik door meerdere teams en zie er op toe dat de kleedkamer schoon wordt achtergelaten.
 • Neem de verantwoordelijkheid dat gebruikte materialen na de training weer in een goede staat worden terugbezorgd bij de terreinbeheerder.
 • Zie er op toe dat in de kleedkamer geen alcohol wordt gebruikt en er niet wordt gerookt.
 • Spreek je spelers maar ook collega-leiders en verzorgers hierop aan en treedt zonodig corrigerend op.

spelers

 • Moedig je medespelers aan en wees positief.
 • Volg de aanwijzingen op die je van je trainer krijgt en respecteer deze ook.
 • Stel je, waar nodig, beschikbaar voor hogere elftallen waar dat incidenteel of structureel van je wordt gevraagd om zo BMC met alle elftallen goed te kunnen vertegenwoordigen bij uit- en thuiswedstrijden.
 • Zorg dat je op tijd bent voor de training; bij verhindering geef je dit ruim vóór de training aan bij je leider(s).
 • In de kleedkamer wordt niet gerookt en géén alcohol gedronken.
 • Ga zuinig om met de trainingsmaterialen.
 • Laat de kleedkamer schoon achter.

Gedragsregels voor, tijdens en na de uit- en thuiswedstrijden

leiders/trainers/verzorgers

 • Respecteer de geldende regels van de club die je bezoekt.
 • Geef geen commentaar op de scheids- en grensrechters.
 • Geef duidelijk aan op welk tijdstip je de spelers verwacht.
 • Geef duidelijk leiding en wees opbouwend in de aanwijzingen naar je spelers.
 • Neem waardevolle spullen ten alle tijden mee uit kleedlokaal als dit niet afgesloten kan worden ivm gebruik door meerdere teams.
 • Regel voor uitwedstrijden het vervoer (voor zover van toepassing: in overleg met de ouders).
 • Vul het wedstrijdapp KNVB correct in.
 • Vermijd zoveel mogelijk het roken langs het veld.
 • Spreek je spelers op het bovenstaande aan en treed zonodig corrigerend op.

spelers

 • Motiveer je medespelers en gedraag je sportief.
 • Heb respect voor de teamleiding. Volg de aanwijzingen van je teamleiding op.
 • Geef geen commentaar op de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Wees op tijd voor de wedstrijden. Als je niet aanwezig kunt zijn geef dit dan op tijd door aan je leider of trainer.
 • Bij een uitwedstrijd geldt uiteraard dat je netjes met de gebouwen en spullen van de tegenstander omgaat.
 • In de kleedkamer wordt niet gerookt en geen alcohol gedronken.
 • Op onsportief gedrag word je aangesproken; onsportief gedrag wordt gestraft; naast het feit dat de KNVB disciplinaire maatregelen kan nemen, kan ook de club zélf strafmaatregelen opleggen, waarnaar je je hebt te schikken.
 • Conformeer je ten allen tijden aan de opgestelde regels; wanneer de regels niet worden nageleefd kan dat straffen of maatregelen van allerlei aard tot gevolg hebben, opgelegd door de KNVB én/of door BMC.
 • Spelers van BMC worden geacht de inhoud van dit waarden – en normenrapport te kennen en van hen wordt geacht de opgestelde regels na te leven.

Gedragsregels scheids- en grensrechters 

 • Leid het spel zoals het in de KNVB regels staat. Bevoordeel uw eigen team niet.

Gedragsregels voor toeschouwers

 • Moedig uw eigen team aan op een sportieve en opbouwende manier.
 • Geef geen aanwijzingen aan de spelers.
 • Gedraag je sportief ten opzichte van de tegenstander.
 • Respecteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Heb respect voor de leiding van je team.
Terug naar boven