Nieuws

Opstart trainingen JO13 t/m JO19

23 mei 2020

Beste leden en ouders,

Wekenlang moest het sportpark gesloten blijven vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Inmiddels is de jeugd t/m 12 jaar weer aan het trainen. Graag willen we met de andere elftallen ook de trainingen opstarten.

 

Om de gezondheid van ons, onze spelers en hun ouders zo optimaal mogelijk te garanderen, is het van groot belang om te handelen volgens de geldende richtlijnen. BMC heeft een protocol opgesteld, waarin staat beschreven wat van kaderleden, spelers en hun ouders verwacht wordt. Houd je strikt aan de richtlijnen, die in dit protocol beschreven staan.

 

In deze informatiebrief vind je:

 1. Aandachtspunten die van belang zijn bij de opstart van de trainingen.
 2. Trainingsschema vanaf maandag 25 mei.
 3. Protocol verantwoord trainen voor kinderen van 13 tot en met 19 jaar.

 

Aandachtspunten die van belang zijn bij de opstart van de trainingen:

· De trainingstijden zijn aangepast. Zie onderstaand schema.

· De trainingen staan in het kader van plezier en beweging. Het leveren van prestaties en het stimuleren van ontwikkelingen is in deze fase van ondergeschikt belang.

· De kantine en de kleedlokalen blijven gesloten.

· Op dit moment is alleen het hoofdveld beschikbaar. De velden 2, 3 en 4, de minivelden en de oefenhoek zijn niet beschikbaar i.v.m. onderhoud. Dat betekent dat we maximaal 1 x per week kunnen trainen. Het spelen van wedstrijden is niet mogelijk.

· De laatste trainingsavond voor dit seizoen is donderdag 11 juni. Daarna worden de velden gesloten.

· Voor JO13-1 en JO13-2 zijn de trainingen opgestart. Deze trainingen waren echter niet bedoeld voor alle spelers van JO13. Deze trainingsgroep bestond uitsluitend uit spelers uit JO13-1 en JO13-2 die op het moment van trainen geen 13 waren. Deze elftallen kunnen vanaf maandag 25 mei weer gezamenlijk trainen, met dien verstande dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden tussen spelers die 13 jaar zijn.

· Alleen jeugdleden en dienstdoende trainers hebben toegang tot het sportpark.

· Ouders worden verzocht zich niet op het sportpark te begeven.

· Spelers dienen 10 minuten voor aanvang van de training (in sportkleding) aanwezig te zijn. Spelers wachten bij de toegangspoort tot ze toestemming hebben het sportpark te betreden.

· Tijdens de trainingen zal een “poortwachter” toezicht houden op spelers en de poort tijdig openen en sluiten. Ook zal de poortwachter zo goed als mogelijk toezien of spelers, ouders en kaderleden de richtlijnen, zoals beschreven in het protocol, naleven.

· Trainers kunnen tijdig aanwezig zijn om hun training uit te zetten. Het is niet toegestaan om met meer dan één persoon tegelijkertijd het materiaalhok te betreden. Trainers kunnen gebruik maken van handschoenen om materialen te pakken. Deze handschoenen worden aan de poort uitgereikt.

· Houd je aan de trainingstijden. Laat je training niet uitlopen en stop op tijd, zodat de doorstroom geen onnodige risico’s oplevert.

· De spelers van de trainingsgroepen die om 17.45 / 18.00 uur beginnen, parkeren hun fiets op de reguliere fietsenstalling voor de bestuurskamer en de kleedkamers. De trainingsgroepen die om 19.00 uur beginnen, parkeren hun fiets op het gras. BMC zorgt ervoor dat daar ook fietsrekken geplaatst worden. De trainingsgroep die om 19.15 uur begint met trainen, parkeren hun fiets op de reguliere fietsenstalling voor de bestuurskamer en de kleedkamer.

· Om de doorstroom te bevorderen en om de risico’s te minimaliseren is het van belang dat de spelers bij het betreden en verlaten van het sportpark de aangegeven looproutes volgen.

· Keeperstrainingen en spitsentrainingen worden dit seizoen niet opgestart.

· Ouders en spelers worden door het bestuur van BMC geïnformeerd over de opstart van de trainingen.

 

Trainingsschema vanaf maandag 25 mei

 

Dag

Tijd

Veld

Elftallen

Maandag

17.45 – 18.45 uur

Hoofdveld

JO8-1, JO8-2, JO8-3, JO8-4,

 

19.00 – 20.00 uur

Hoofdveld

JO10-1, JO11-1, JO11-2, JO11-3

 

20.15 – 21.15 uur

Hoofdveld

JO15-1, JO19-3

Dinsdag

17.45 – 18.45 uur

Hoofdveld

JO13-1, JO12-3

 

19.00 – 20.00 uur

Hoofdveld

JO14-1, JO14-2

Woensdag

17.45 – 18.45 uur

Hoofdveld

JO9-1, JO9-2, JO9-3, JO9-4,

 

19.00 – 20.00 uur

Hoofdveld

JO10-2, JO12-1, JO12-2

 

20.15 – 21.15 uur

Hoofdveld

JO17-2, JO17-3

Donderdag

17.45 – 18.45 uur

Hoofdveld

JO13-2, JO19-2

 

19.00 – 20.00 uur

Hoofdveld

JO17-1, JO19-1

Zaterdag

10.00 – 11.00 uur

Hoofdveld

JO7-1, JO7-2, JO7-3, JO7-4, JO7-5

 

Protocol verantwoord trainen voor kinderen van 13 tot en met 19 jaar

In overleg tussen bestuur en diverse commissie is besloten vanaf maandag 25 mei trainingsactiviteiten op te starten voor jeugdleden van BMC JO13 t/m JO19.

 

Gezien de voorgeschreven RIVM-richtlijnen en de daarmee samenhangende te nemen maatregelen, alsmede de beschikbare ruimte en materialen, is toezicht, volledige naleving en handhaving noodzakelijk.

 

Inhoudsopgave:

 1. Algemeen
 1. Sportpark
 1. Spelers
 1. Trainers/Begeleiders
 1. Ouders/Verzorgers
 1. Materialen
 2. Oefenstof

 

 1. Algemeen:

Voor de leeftijdsgroep van JO13 tot en met 19 jaar en voor senioren gelden de vanuit overheid genomen maatregelen en adviezen als basis voor een goede en verantwoorde uitvoering van de trainingen. In deze wordt verwacht van kind, ouders (of vervangend verzorger) en volwassenen dat zij veiligheid- en hygiëneregels naleven en alert zijn op onderstaande verplichtingen:

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
 • Houdt te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand op het gehele sportpark, dus ook op ’t veld.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportpark.
 • Douche thuis. Alle openbare ruimtes op sportpark zijn gesloten.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Kom pas 10 minuten voor aanvang training aan op het sportpark en ga direct daarna naar huis.

 

Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de websites van RIVM en/of NOC-NSF.

 

De volgende hoofdstukken zijn meer specifiek.
 

 1. Sportpark:

Er worden specifieke eisen gesteld t.a.v. de 1,5 meter samenleving. Dat betekent dat deze groep beperkt kan voetballen met inachtneming van de onder 1.0 genoemde verplichtingen en onder 7.0 genoemde trainingsvormen. Het gaat hier om de voetbalsport wat betekent dat andere activiteiten op het sportpark verboden zijn.

BMC zal t.a.v. het sportpark en de toegang daartoe, de volgende maatregelen nemen:

 • Hygiëne- en protocolregels worden op het sportpark zichtbaar opgehangen.
 • Het sportpark is tot 15 minuten vóór aanvang 1e training en 15 minuten na de laatste training alleen toegankelijk voor spelers die op die avond/overdag volgens het trainingsschema mogen trainen. BMC zal een lijst opstellen met deze bevoegde personen.
 • Voor deze personen zal een separate handleiding worden gemaakt hoe te handelen.
 • Er zal één sleutel beschikbaar worden gesteld van de bestuurskamer. Bij calamiteiten kan daar gebruik worden gemaakt van toilet, keuken met watervoorziening en de EHBO-verbandtrommel.
 • Het sportpark is dus niet toegankelijk voor alle andere leden en alle overige personen.
 • Om hier toezicht op te houden, zal BMC een vrijwilliger aanstellen om aan de toegangspoort deze maatregel te handhaven. Opgemerkt dient wel te worden dat dit op vriendelijke en gepaste wijze zal geschieden en confrontaties met een onwelwillende te allen tijde wordt vermeden.
 • Openbare ruimtes als kleedlokalen, materialenopslag, kantine, douche en toiletten zijn allemaal gesloten.
 • Binnen het sportpark zal door de begeleiding toezicht worden gehouden op naleving mocht onverhoopt alsnog gebruik worden gemaakt van deze ruimtes.
 • Op het sportpark zal een EHBO c.q. verbandtrommel geplaatst worden die in geval van directe nood gebruikt kan worden. Bij gebruik wordt verzocht beschermende handschoenen te gebruiken. Een AED is aanwezig op het naastgelegen tenniscomplex.
   
 1. Spelers:

Naast alle verplichtingen onder hoofdstuk 1.0 gelden de volgende adviezen c.q. maatregelen:

 • Draag onderscheidende kleding, mede op verzoek van je trainer. Hesjes en andere kledingstukken worden door BMC niet verstrekt.
 • Neem je eigen bidon mee om te drinken en voorkom dat andere spelers hier gebruik van (kunnen) maken.
 • Voor keepers: gebruik altijd handschoenen.
 • Kom alleen of laat je door één persoon brengen en halen. In overleg met andere verenigingen van “de Brand” zal geprobeerd worden één rijrichting te organiseren.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek.
 • Betreedt het sportpark niet via een alternatieve route zoals Korfbal- of Hockeyveld.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers of een BMC-vrijwilliger.
 • Als je op eigen gelegenheid komt, stal de fiets op het sportpark op de aangegeven plaatsen of parkeer je auto meer dan 1,5 meter van een andere auto.

 

 1. Trainers / Begeleiders:
 • Per team worden maximaal twee trainers toegestaan.
 • Bij aankomst op het sportpark worden handschoenen ter beschikking gesteld aan de trainers welke zij kunnen gebruiken.
 • Zorg dat je met de groep gezamenlijk het trainingsveld betreedt en vertrekt.
 • Probeer bij ongelijke aantallen met andere trainers een zo goed mogelijke verdeling – ook qua aantallen - te maken per groep. Primaire doelstelling in deze tijd is spelers prettig met elkaar te laten voetballen.
 • Hou toezicht op de maatregel dat zij direct na het trainen het sportpark verlaten.
 • Verlaat zelf ook direct nadat al jouw spelers het sportpark hebben verlaten, het sportpark.
 • Voor gebruik van materialen wordt verwezen naar hoofdstuk 6.0
 • Help de spelers zoveel mogelijk bij de volgende richtlijnen:
 • Niet met de handen aan de bal. Voor keepers verplicht handschoenen te dragen.
 • Vermijd koppen en geef opdracht de bal over de grond te spelen.
 • Er worden geen handen geschud en vanzelfsprekend wordt er ook niet gestoeid.
 • Geen oefenstof waarbij fysiek contact kan ontstaan.
 • Hou strikte naleving na, geef duidelijke instructies en spreek spelers aan wanneer zij de maatregelen niet in acht nemen. Waarschuw desnoods met een lichte sanctie.
 • Vermijd zelf persoonlijk contact met de spelers en houdt 1,5 meter afstand.
 • Zorg dat je per speler een 06 nummer bij je hebt zodat je meteen kunt bellen mocht dat nodig zijn. Denk daarbij aan onder hoofdstuk 1 genoemde verplichtingen waarvan je constateert of twijfelt dat deze niet in acht zijn genomen.
 • Indien je materialen mee naar huis neemt, zorg dat ze goed schoongemaakt worden, ook met desinfecterende artikelen.
 • Als je op eigen gelegenheid komt, stal de fiets op het sportpark op de aangegeven plaatsen of parkeer je auto meer dan 1,5 meter van een andere auto.
   
 1. Ouders/Verzorgers (voor JO13 t/m JO19):
 • Volg precies de maatregelen en de te nemen acties die onder hoofdstuk 1 zijn aangegeven.
 • Advies is dat één persoon het kind brengt en ophaalt met fiets of auto. Vertrek daarna meteen.
 • Volg, indien aangegeven de rijrichting, ook per fiets
 • Deze richtlijn geldt ook als u het kind weer ophaalt. Zorg dat u zo strikt mogelijk de tijd naleeft waarop het kind met trainen klaar is.
 • Geef aan je kind een 06 nummer door waarop je te bereiken bent.
 • Als je op eigen gelegenheid komt, stal de fiets op het sportpark op de aangegeven plaatsen of parkeer je auto meer dan 1,5 meter van een andere auto.

 

 1. Materialen:
 • BMC zal alleen ballen, pionnen en doelen beschikbaar stellen.
 • Kleding (bijvoorbeeld hesjes) wordt niet verstrekt. Spelers zullen worden verzocht om zelf eigen onderscheidende kleding mee naar het sportpark te nemen. Dit in overleg of op verzoek van de trainer.

 

 1. Oefenstof:

 

 


Plaats een reactie

Reactie op

*
*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-01-2020 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
27-10-2019 Meer >
 
 
 
 
 
04-09-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
13-07-2019 Meer >
 
 
 
 
Terug naar boven