Algemene Leden Vergadering

Datum 4 nov 2016
Tijdstip 20:00 uur
Locatie De Vlam
Adres Sportpark de Brand
1.

 

Opening:
 1. Berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
   
           
2.

 

 1. Vaststellen Verslag vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 30.10.2015 (seizoen 2014–2015)
 2. Jaarverslag secretaris seizoen 2015-2016
                      
3.

 

 
 1. Vaststellen financieel verslag penningmeester (seizoen 2015-2016)
 2. Verslag Kas Controle Commissie
 3. Vaststellen begroting 2016-2017
     
 
4.         Vaststellen contributie, verenigingsjaren 2016-2017-2018
 
  2016-2017 2017-2018
Mini's € 130,00 € 130,00
Pupillen € 130,00 € 130,00
Junioren € 155,00 € 155,00
Junioren kader € 140,00 € 140,00
Senioren € 190,00 € 190,00
Senioren kader € 175,00 € 175,00
Dames 30+ €   95,00 €   95,00
Steunend lid €   40,00 €   40,00
 
 • Ereleden &  kaderleden niet-spelend: contributievrij
 • Nieuw lid betaalt € 10,00 inschrijfgeld
 • Leden die alleen trainen: 50% van de contributie.
 • Incasso (machtiging) 2 maal per jaar
 • Geen machtiging: betaling ineens en € 5,00 verhoging voor administratiekosten    
 
5.         Stand van zaken/onderhanden zaken
 
6.         Verkiezing bestuursleden:
            (a) Aftredend en herkiesbaar:
René van den Berg, Harm van der Doelen en Richard Verhagen
 
Kandidaat bestuursleden kunnen eveneens door de leden voorgedragen worden. Volgens artikel 12.2 van het huishoudelijke reglement dient deze kandidaatstelling minstens 48 uur voor de ledenvergadering schritelijk plaats te vinden bij de secretaris. De kandidaatstelling moet plaats vinden door tenminste 20 stemgerechtigde leden, terwijl de kandidaat schriftelijk moet verklaren de kandidaatstelling aan te nemen.
 
7.         Verkiezing Kas Controle Commissie (Hans de Bie en Jos Venrooij)
            Aftredend: Hans de Bie. Tevens nog vacature.
 
8.         Stichting (toelichting)
 
9.         Herbenoemen Commissie van Beroep
(Henri Smulders, Joost van Roosmalen en Bertie Venrooij)
 
10.       Wat verder ter tafel komt
 
11.       Rondvraag en Sluiting
 

Terug naar boven